Nhiều mảng hoạt động kinh doanh của công ty mới mở trong vài năm qua không có hiệu quả, làm gì với những mảng nầy?

Trong những năm thị trường phát triển nóng vừa qua, công ty bạn đã mở thêm một vài lĩnh vực ra bên ngoài lĩnh vực kinh doanh chính. Bây giờ một hoặc vài lĩnh vực mới nầy không thấy có hiệu quả, tôi không biết nên xử lý như thế nào?

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Charles C. Noble

Để khỏi bị nhụt chí bởi những thất bại trước mắt, bạn phải có một mục tiêu lâu dài!