Năm trước chúng tôi hoạt động lớn, nhiều mặt hàng, nay do khó khăn nên thu nhỏ, riêng bộ máy không biết làm sao?

Trong thời gian gần đây do kinh tế đi xuống chúng tôi cũng đã phải cắt giảm nhiều hoạt động kinh doanh, riêng bộ máy tôi cảm thấy khó xử, không biết nên sắp xếp lại như thế nào. Vả lại, nhiều anh em cũng đã gắn bó với công ty nhiều năm, mình xử lý không minh bạch, lại ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty.

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

John W. Teets

Việc của người quản lý công ty không chỉ là lo cho hiện tại, mà là tương lai của của công ty.