Năng lực: Xây Dựng Tầm Nhìn Chung

Định Nghĩa.Xác định những nhóm mục tiêu lâu dài cho tổ chức và có khả năng sử dụng những kênh truyền thông khác nhau để lôi cuốn sự tham gia và tạo cảm hứng cho người khác cùng chia sẻ và gánh vác thực hiện.

Trình Độ Chuyên Nghiệp.

{jatabs type="content" position="top" height="240" mouseType="mouseover" animType="animMoveHor"} [tab title="Biết"]

 • Biết những điều kiện môi trường bên ngoài mà công ty đang tham gia hoạt động và có thể mô tả những khó khăn chính mà công ty đang gặp phải.
 • Biết thông điệp cốt lõi của tầm nhìn chung của đơn vị là gì và có thể mô tả một số những mục tiêu lâu dài.
 • Biết định hướng công việc cá nhân theo những mục tiêu lâu dài của đơn vị nơi mình đang công tác và của đơn vị tổ chức cấp cao hơn.

[/tab] [tab title="Có Kiến Thức"]

 • Nắm vững môi trường chiến lược mà công ty đang hoạt động và những mối liên quan giữa chiến lược ngành và chiến lược đơn vị mình. Có khả năng giải thích những mối liên quan nầy cho đồng nghiệp.
 • Định hướng và ưu tiên hóa những hoạt động của đơn vị theo chiến lược của cấp cao hơn.
 • Chỉ ra những hoạt động trong đơn vị/bộ phận mình công tác không theo định hướng của các mục tiêu chung của đơn vị cấp cao hơn.

[/tab] [tab title="Có Kỹ Năng"]

 • Trên cơ sở kiến thức về ngành công nghiệp, môi trường kinh tế và địa chính trị, tạo ra một tầm nhìn cho đơn vị và góp phần xây dựng một tầm nhìn dựa trên những hiểu biết về môi trường kinh doanh bên ngoài.
 • Xây dựng một tinh thần thống nhất về lý tưởng chung quanh các mục tiêu chiến lược thông qua việc chia sẻ tầm nhìn theo cách tạo ra cảm hứng và lôi cuốn người khác.
 • Chuyển đạt các mục tiêu chiến lược và các giải pháp thành các mục tiêu kinh doanh cụ thể cho đơn vị của mình.
 • Đảm bảo là các mục đích và mục tiêu của đơn vị được định hướng theo chiến lược lâu dài.

[/tab] [tab title="Thông Thạo"]

 • Đặt ra định hướng chiến lược cho toàn ngành.
 • Thường xuyên đánh giá lại tầm nhìn theo định kỳ nhằm khẳng định sẽ tạo ra giá trị trong tương lai và điều chỉnh kịp thời nếu cần thiết.
 • >Đảm bảo là chiến lược của toàn ngành tập trung vào những yếu tố quyết định thành công gắn với lợi thế cạnh tranh bền vững của công ty.
 • Tái lập và tái cấu trúc tổ chức toàn ngành nhằm đảm bảo sẽ đạt được tầm nhìn đề ra. Điều chỉnh những quy trình quản trị và cơ chế hiện hữu cho phù hợp với cấu trúc mới.

[/tab] [tab title="Sáng Tạo"]

 • Có khả năng dự đoán và đánh giá những khó khăn sẽ gặp phải trong tương lai và căn cứ vào những thông tin nầy để hình thành nên tầm nhìn cho công ty và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.
 • Truyền đạt và làm thấm nhuần một tầm nhìn vươn xa mà qua đó tạo ra cảm hứng và thúc đẩy mọi người thay đổi một cách cơ bản về cách mà họ tư duy về công việc và khiến họ cảm nhận được sự dự phần của mình trong sự nghiệp quan trọng đó.[/tab] {/jatabs}

IME Vietnam

Chuyên Gia

Videos

 • Our Mission

  Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Anonymous Graffiti

Christophe Columbus ra đi mà không biết mình đi đâu. Khi đến nơi ông ta không biết mình đang ở đâu. Ông ta quay lại quê nhà mà không biết mình đã đi đến đâu. Và ông ta chi trả cho chuyến đi bằng tiền của người khác. Nhiều người làm kinh doanh cũng theo kiểu như vậy.