Phương thức tính phí

Phương thức tính phí dịch vụ, các yếu tố cân nhắc khi tính phí dịch vụ của IME Vietnam.

Hiện tại IME Vietnam áp dụng hai cách để tính phí các dịch vụ tư vấn:

1. Tính theo gói giải pháp. Theo đó phí tư vấn được tính dựa trên các yếu tố sau:

- Nội dung công việc mà khách hàng yêu cầu (dịch vụ gì, toàn bộ hay là một phần của gói giải pháp)

- Tính phức tạp của công việc (qui mô doanh nghiệp, tính đa dạng về ngành nghề, địa bàn hoạt động mà giải pháp đưa ra cần phải tính đến, tính sẵn sàng và năng lực của nhân sự doanh nghiệp)

- Tác động của giải pháp đối với doanh nghiệp (tốc độ phát triển, tăng doanh thu, cải thiện hiệu quả, giảm chi phí, cải thiện hiệu quả quản lý, cải thiện hiệu quả sản xuất, cải thiện năng suất nhân lực...)

- Thời gian cần để hoàn thành việc triển khai toàn bộ gói giải pháp.

2. Tính theo thời gian. Đối với những khách hàng có nhu cầu tư vấn đa dạng, không gói gọn trong một lĩnh vực cụ thể nào, hoặc những khách hàng chỉ có nhu cầu tư vấn đối với một nội dung cụ thể, có thể giải quyết trong khoảng từ 1 đến vài buổi làm việc, thì có thể chọn giải pháp tư vấn nầy.

- Đơn vị tính tối thiểu cho phương pháp tính phí nầy là 1 ngày.

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Oliver Stone

Tiền không mất đi cũng không được làm ra, đơn giản là nó được chuyển từ một nhận thức nầy sang một nhận thức khác!