Môi Trường Chiến Lược

Video trích đoạn nội dung ông Đỗ Hòa chia sẻ về "Chiến lược Trung hạn" tại group Quản Lý Doanh Nghiệp ngày 5 tháng 10 2017 tại TP.HCM.

Môi Trường Chiến Lược

Video trích đoạn 2 của chương trình huấn luyện "Hoạch định chiến lược trung hạn" do ông Đỗ Hòa trình bày tại group Quản Lý Doanh Nghiệp ngày 5 tháng 10 năm 2017.