Huấn luyện CEO Chuyên Nghiệp

Giới thiệu cấu trúc nội dung chương trình huấn luyện online đặc biệt "Quản Lý Như CEO Chuyên Nghiệp" do Tinh Hoa Quản Trị tổ chức và thực hiện.