Chiến lược trước hay Hệ thống trước?

Chiến lược trước hay hệ thống trước?