mục tiêu kinh doanh
cải thiện hiệu quả
Kế hoạch hoạt động doanh nghiệp
Microsoft CEO - Natya Nadella
Hoạch định hoạt động doanh nghiệp