Kế hoạch hoạt động doanh nghiệp
Microsoft CEO - Natya Nadella
Hoạch định hoạt động doanh nghiệp

Đỗ Hòa - Sức khỏe hiện tại của một công ty được đo lường qua hoạt động kinh doanh, hệ thống và nguồn lực, còn triển vọng phát triển lớn mạnh về lâu dài thì phụ thuộc chủ yếu vào chiến lược, bởi vì chất lượng chiến lược quyết định lợi thế cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp.