Blog

Đơn hàng tiếp theo mới quan trọng.

Repeat purchase hay repeat order, nói một cách dễ hiểu là sự quay lại mua hàng, đặt hàng lần sau của khách hàng sau khi mua sản phẩm lần đầu, là một tiêu chí đo lường đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp, nó mang ý nghĩa sống còn đối với sản phẩm, dịch vụ ấy.

Khách hàng là ai?
Thương mại điện tử
Nông sản Việt Nam
chuỗi bán lẻ Walmart