Blog

Môi trường kinh doanh

Những công cụ giúp làm việc ấy (PESTLE, Porter's 5 Forces...) cũng đã trở nên quá phổ biến đến nỗi những ai đọc sách quản trị kinh doanh thì đều biết. Nhưng tâm lý nhiều người vẫn thường không chịu học từ kinh nghiệm có sẵn do người khác để lại, họ đợi đến khi chính bản thân mình phải trả giá thì mới ngộ ra.

Ý kiến

Thách thức lớn nhất trong công việc tư vấn quản lý doanh nghiệp của IME Vietnam hiện nay và cũng là một sứ mệnh mà chúng tôi đã xác định: thay đổi tư duy của người Việt theo hướng chủ động, tích cực hơn nhằm có thể đạt được những tiến bộ và hiệu quả công việc, học tập cao hơn, nhanh hơn.