Bộ khóa học kỹ năng nâng cao thuộc nhóm Kỹ Năng Marketing do Tinh Hoa Quản Trị huấn luyện bao gồm:

  1. Customer and Market Analysis (kỹ năng phân tích khách hàng và thị trường)
  2. Market Segmentation and Targeting (kỹ năng phân khúc thị trường và chọn thị trường)
  3. Marketing Strategy & Planning (kỹ năng hoạch định chiến lược marketing)
  4. Customer Value Proposition (kỹ năng xây dựng đề xuất giá trị cho khách hàng)
  5. Channel Management (kỹ năng hoạch định và quản lý kênh phân phối)
  6. Pricing Strategy (chiến lược giá)
  7. Marketing Communications (kỹ năng truyền thông, quảng bá marketing)
  8. Marketing Implementation (kỹ năng thực thi kế hoạch marketing)

Các khóa học trên trang bị cho học viên một cách đầy đủ những kiến thức nền tảng nhất, từ hoạch đinh cho đến thực thi, giúp học viên có thể vận dụng vào bất ký thị trường nào (B2C, B2B, B2G), bất kỳ ngành hàng nào, bất kỳ nền tảng nào (digital và truyền thống) và có thể áp dụng cho bất kỳ thị trường nào (trong nước hay quốc tế).

Link tham khảo: Huấn Luyện Marketing Nâng Cao

Tinh Hoa Quản Trị