• Unit K-03.29, Kingston Office Building, 146 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
  • (+84) 3535 5065; (+84) 913 801 911

Tinh Hoa Quản Trị

Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) là Công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp, có bề dày hoạt động trên 10 năm.

Phát triển năng lực

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Phát triển năng lực

Là các hoạt động (huấn luyện, kèm cặp, hướng dẫn...) nhằm mục đích nâng cao năng lực cá nhân (nhân viên, lãnh đạo) cả về mặt chuyên môn lẫn quản lý và lãnh đạo, hướng đến cải thiện hiệu quả làm việc.

Lượt xem - 726
Synonyms: competence development