Đỗ Hòa tại Technical Center của Shell - France
Quản lý chất lượng sản phẩm tại nhà máy - Đỗ Hòa
Trung tâm R&D
Kho vận
Cải tổ sản xuất

Dưới đây là một case rất đặc trưng nói lên những thách thức của công việc quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp Việt Nam. Người viết đã vấp phải những trở lực từ chính trong nội bộ doanh nghiệp khi muốn thực hiện cải tổ đối với hoạt động sản xuất.