Bài học của chương trình huấn luyện CEO Chuyên Nghiệp hôm nay nói về Phân tích Value Chain. Phân tích chuỗi giá trị thường nhìn ra cơ hội kinh doanh, cơ hội tối ưu hóa tài chính doanh nghiệp (cắt lỗ, tăng giá...), nên cần sự tham gia của lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp.

Nội dung bài học của chương trình huấn luyện CEO Chuyên Nghiệp hôm nay trang bị kiến thức kèm theo một số công cụ giúp người học có thể xác định các xu hướng thị trường từ diễn biến lịch sử, kết hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh.