Quan hệ nhân viên

Tôi nghĩ nếu một người lợi dụng vị trí của mình để đòi hỏi một cách quá đáng, chi tiêu tiền công ty một cách vô tội vạ, thì khi người ấy hết quan trọng, hoặc khi có ai đó có thể thay thế, thì không có tổ chức nào muốn giữ người ấy lại.