Bài số 12 thuộc module 9: Phân khúc như thế nào?

Bài học của lớp CEO Chuyên Nghiệp hôm nay tiếp tục về nội dung phân khúc (phân đooạn) thị trường, một nội dung trong Module 9 Hoạch định Kinh doanh.

Bài học về hiểu khách hàng.

Bài 10 module 9: Hiểu khách hàng

Bài học của chương trình CEO Chuyên Nghiệp hôm qua (Module 9-10) tôi trình bày bài học về Hiểu Khách hàng (Understanding your customers).

Bài 9-7: Xu hướng Thị trường

Nội dung bài học của chương trình huấn luyện CEO Chuyên Nghiệp hôm nay trang bị kiến thức kèm theo một số công cụ giúp người học có thể xác định các xu hướng thị trường từ diễn biến lịch sử, kết hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Chu Kỳ Thị Trường

Bài 6 thuộc Module 9: Market Life Cycle.

Nội dung bài học lớp CEO Chuyên Nghiệp hôm nay tôi giải thích mục đích, ứng dụng và tầm quan trọng của việc phân tích, cũng như là kỹ năng phân định giai đoạn của thị trường (market life cycle).

Am hiểu thị trường

Bài 2 module 9 Am hiểu Thị trường.

Bài 2 thuộc Module 9 của lớp online CEO Chuyên Nghiệp hôm nay tôi trình bày về nội dung Am hiểu Thị trường.