Hệ thống Thẻ Điểm Cân Bằng

Hệ thống Thẻ điểm Cân bằng (balanced scorecards) là một công cụ quản lýị chiến lược, là một khung mẫu các mục tiêu công việc (scorecards) được kết nối với nhau như một sơ đồ chiến lược (strategy mapping) do David Norton và Robert Kaplan đề xuất.

Ai cần Hệ thống Balanced Scorecards?

  • Các doanh nghiệp quản lý theo mô hình Quản Lý Chiến Lược (Strategic Management), một mô hình được hầu hết các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới áp dụng.
  • Các doanh nghiệp áp dụng phương thức Quản Lý Theo Mục Tiêu (Management By Objectives) và/kết hợp với Quản Lý Theo Qui Trình (Management By Process).
  • Các doanh nghiệp định kỳ có xây dựng chiến lược như là một cơ sở để hoạch định, tổ chức, quản lý hoạt động của doanh nghiệp.

Đặc điểm của dịch vụ.

  • Chúng tôi giới thiệu một phiên bản BSC đã được triển khai áp dụng thành công từ thực tế quản lý doanh nghiệp, được rút gọn và điều chỉnh phù hợp với từng doanh nghiệp. Chúng tôi không triển khai dựa trên phiên bản chuẩn theo sách vở.
  • Do chúng tôi cũng đồng thời tư vấn thiết kế mô hình quản lý doanh nghiệp, nên công cụ BSC mà chúng tôi tư vấn mang tính hệ thống, sẵn sàng để tích hợp với các công cụ quản lý thuộc các chức năng khác như tài chính, nhân sự...

Lợi ích cho khách hàng.

  • Đảm bảo tính khả thi khi áp dụng nhờ kinh nghiệm nhiều năm áp dụng trong thực tiễn của chuyên gia chúng tôi.
  • Không bị mất thời gian, chi phí mà không sử dụng được, hoặc sử dụng không mang lại hiệu quả do triển khai một cách máy móc, không phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.
  • Loại bỏ rủi ro uy tín cho lãnh đạo doanh nghiệp.

TINH HOA QUẢN TRỊ

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS