• Kingston Office Building, 146 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
  • (+84) 3535 5065; (+84) 913 801 911

Tinh Hoa Quản Trị

Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) là Công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp, có bề dày hoạt động trên 10 năm.
Tinh Hoa Quản Trị
Địa chỉ:
Address Kingston Office Building, 146 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, HCM 760000
Country Viet Nam
Điện thoại:
Phone (+84) 28 3535 5065
Mobile:
Mobile (+84) 913 801 911
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

qr thqt